ನೇರದಾರಿ

ಈ ಜೀವನ ಎಂಬ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಧಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆಕಸ್ಮಿಕ,ಅಗಲಿಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯ, ಹಾಗೆಯೇ ಅವರವರ ನಿಲ್ದಾಣ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಇಳಿಯಲೇ ಬೇಕು.ಕೆಲವರು ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬಹುದು.ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಸಮೀಪ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿರಬಹುದು.ನಾವೀಗ ಈ ಪ್ರಯಾಣದ ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ನಲ್ಲಿದ್ದೇವೆಂದು ಬಲ್ಲವನು ಒಬ್ಬನೇ (ಅಲ್ಲಾಹ್)ಅವನೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸರ್ವ ಪಾಲಕ.ಅವನಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಆರಾಧ್ಯನಿಲ್ಲ.ಅಲ್ಲಾಹ್ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕೊನೆಯ ಪಯಣವನ್ನು ಸುಗಮ ಗೊಳಿಸಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಜನ್ನತುಲ್ ಫಿರ್ದೌಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೂಡಿಸಲಿ

 
>
 • ಹದೀಸ್ ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ
  ಮುಆವಿಯಾ(ರ)ರಿಂದ ವರದಿ: ಪ್ರವಾದಿ(ಸ) ಹೇಳಿದರು: ಅಲ್ಲಾಹನು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಒಳಿತನ್ನು ಬಯಸಿದರೆ ಅವನು ಆತನಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. (ಬುಖಾರಿ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮ್)
  ಸೂರಃ ಆಲು ಇಮ್ರಾನ್ 3:110
  ನೀವು (ನಾವು ಮುಸ್ಲಿಮರು) ಮನುಷ್ಯರಿಗಾಗಿ ಹೊರತರಲ್ಪಟ್ಟ ಉತ್ತಮ ಸಮುದಾಯವಾಗಿರುವಿರಿ. ಇಸ್ಲಾಮ್ ಆದೇಶಿಸಿದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೀವು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಮ್ ವಿರೋಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲದರಿಂದಲೂ ನೀವು ದೂರವುಳಿಯುವಿರಿ. ಮತ್ತು ನೀವು ಅಲ್ಲಾಹನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿರಿಸುವಿರಿ. ಗ್ರಂಥ ನೀಡಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರು (ಯಹೂದ ಮತ್ತು ಕ್ರೈಸ್ತರು) ವಿಶ್ವಾಸವಿರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದು ಅವರಿಗೆ ಒಳಿತಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರೂ ಫಾಸಿಕೂನ್ (ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಅವಿಧೇಯರೂ, ಅಲ್ಲಾಹನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸುವವರೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ).
  ಇಣುಕಿ ಹೋದವರು

  satyasandesha
  ಈಗ ನೋಡುತ್ತಿರುವವರು
  ವೀಕ್ಷಣಾಗಾರರ ಸ್ಥಳ
  Locations of visitors to this page
  ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಬರೆದದ್ದು
  ನಂಡೊ ಬೆಲಮಾ....
  Thursday, July 8, 2010

  ಏ ನಂಡೊ ಬೆಲಮಾ...
  ನಿಂಡೊ ಗುಳಿ ಬೂನೊ
  ಆ ಜಂಡ್ ಕಣ್ಣ್ ಙ
  ನಂಡೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಯಿರ ಆಯಿರ
  ಸಂದೇಶತ್ತೊ ಸಾರಿಯೋಂಟು ಉಂಡಲ್ಲೇ..

  ಆಯೆಂಗಾ .. ಆ ಕಣ್ಣ್ ಙ ಳೊ ಉಲ್;ಗ ಉಲ್ಲದ್
  ಕಷ್ಟಮಾ ಸುಖಮಾ ದುಃಖಮಾ ಸಂದೋಲಮಾ
  ಅಲ್ಲಾ.. ಬರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆಮಾ ಚೆಂತ್
  ನಕ್ಕ್ ಅರ್ಥಮೇ ಆವುಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲೆ ಬೆಲಮಾ...

  ಆ ನಿಂಡೊ ಗುಳಿ ಬೂನೊ
  ಜಂಡ್ ಕಣ್ಣ್ ಡೊ ಉಲ್ ಗತ್ತೊ ನೊಂಬಲತ್ತೋ
  ನಂಡೆಟ್ಟೆ ಒರ್ಕ ಚೆನ್ನ್ ಟ್ಟ್
  ನಿಂಡೊ ಮನಸ್ಸುರೊ ಬೇಜಾರೆಲ್ಲಾ ಒರ್ ಕ
  ಕೊರೊಡಿಯಾಕಾಲ್ಲೇ ಬೆಲಮಾ...

  ಈ ದುನಿಯಾವುಲು"ಒಂಟಿ"ಯಾಯಿಟ್ಟ್
  ಬೋಬ ನಿಂಡೊ ಬುಟ್ಟು ಪೋಯಿತ್ತ್
  ಚೆಲ್ಡೋ ಬೇಜಾರಾ ನಿಕ್ಕ್...?
  ಪೆಙಯಿ ಬನ್ನೊ ಕೊಸಿಲ್
  ಮೋನು ನಿಂಡೊ ನೋಕುಲ್ಲೆ
  ಚೆಲ್ಡೊ ದುಃಖಮಾ..?

  ಅಲ್ಲೆಂಗ್ ಈ ದುನಿಯಾವುಲು
  ನಡನೋಂಟುಲ್ಲೊ.. ಅವಸ್ಥೆಙಲೊ
  ಕಂಡ್ ಟ್ಟ್ ಅನುಕಂಪಮಾ ನಿಕ್ಕ್.?
  ಎಂದ್ ರೋಟೆ ನಕ್ಕ್ ಅರ್ಥಮೇ
  ಆವುಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲೆ ಬೆಲಮಾ...
  posted by ASHRAF @ 4:09 AM  
  2 Comments:
  • At February 3, 2012 at 9:37 PM, Blogger 'ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗ್' ಸಂಪಾದಕೀಯ said…

   ಬ್ಯಾರಿ ಸಮುದಾಯತ್ತ್ಲ್ ಇಪ್ಪ ಸುಮಾರ್ ವಾರಪತ್ರಿಕೆ, ಮಾಸಪತ್ರಿಕ್ಕೆ ಬುಕ್ಕುಙ ಅಲ್ಲಾಂಟ್ ಸುಮಾರ್ ವೇದಿಕೆ ಉಂಡು. ಆಯೇಙ್ಗುಮ್ ಎಲ್ದುಡದುಮ್ ಚೆಲ್ಲುಡದುಮ್ ಕನ್ನಡತ್ತ್ಲೆ ಆಯಿಟ್ಟುಂಡು. ನನ್ಙಲದೆ ಭಾಷೆಲ್ ಚೆಲ್ಲ್ದೋ ಎಲ್ಡುಡೋ ಎದೇ ಒರು ವೇದಿಕೆ ಇಲ್ಲೇ. ಇಪ್ಪ ಎಲ್ಲಾರುಗುಂ ಸಂದೋಲತ್ತೋ ಬಿಸಯಮಾಯಿಟ್ಟ್ ನಿಲುಮೆ ಬನ್ನೋಉಂಡು.
   ನಿಲುಮೆ (www.nilume.net) ಎದೇ ಒರು ಹಿಡನ್ ಅಜೇಂಡ ಬೆಚ್ಚೋಲಾಂಟ್ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗಾಯಿಟ್ಟ್ ನಯ್ಚೋ ಉಲ್ಲೋ ಒರು ವೆಬ್ಸೈಟ್. ಸುಮರ್ ಒರು ವರ್ಷತ್ತ್ಗ್ ಮುನ್ನೋಲು ಶುರುವಾಯೋ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇಂಡ್ ಭಾರೀ ಪ್ರಸಿದ್ದಮಾಯಿಡ್. ಕರ್ನಾಟಕತ್ತ್ಲ್ ಉಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಡೊಉಂ ಈ ವೇದಿಕೆಡಡೀಲ್ ಎಡ್ತೊಂಟು ಬರಣೂಂಟು ತೀರ್ಮಾನ ಆಕ್ಕಿಯೋಪಿನ್ನೆ ಪ್ರಥಮಮಾಯಿಟ್ಟ್ ತುಳುವುಮ್ ಬ್ಯಾರಿಯುಮ್ ಸೇರಿಯೋಉಂಡು.
   ನಿಙ ಎಲ್ದುಡಙ ಆಯಿಟ್ಟಿನ್ನೆಂಗ್ ನಿಙ ಎಲ್ಡುಡೊ ಕಥೆ, ಕವನ, ಲೇಖನ, ಪಿನ್ನೆಂದುಮ್ ನನ್ಙಗು baraha@nilume.net ಗ್ ಕಡ್ತೀತರ್ರು. ನನ್ಙಲೊಟ್ಟು ನಿನ್ಙವುಮ್ ಬೆಲಜ್ಞಿಟ್ಟ್ ನನ್ಙಲೋ ಭಾಷೆಡೋ ಇನ್ನೂಂ ಪ್ರಸಿದ್ಧಮಾಕ್ಕೋಗು ಒಟ್ಟಾವ.

    
  • At February 13, 2012 at 9:39 PM, Blogger ಅಬ್ದುಲ್ ಸತ್ತಾರ್ ಕೊಡಗು, ಶನಿವಾರಸಂತೆ said…

   ನಿಮ್ಮ ಈ ಕವಿತೆಯನ್ನು 'ನಿಲುಮೆ'ಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಭ್ಯಂತರ, ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ..

   http://nilume.net/2012/01/14/%E0%B2%A8%E0%B2%82%E0%B2%A1%E0%B3%8A-%E0%B2%AC%E0%B3%86%E0%B2%B2%E0%B2%AE%E0%B2%BE/

    

  Post a Comment

  << Home
   
  About Me

  Name: ASHRAF
  Home: India
  About Me: ಅಸ್ಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಮ್
  See my complete profile
  Previous Post
  Archives
  ನಾ ಬರೆದದ್ದು
  Powered by

  BLOGGER

  Older Posts
  © 2005 ನೇರದಾರಿ Blogger Templates by Isnaini and Cool Cars Pictures